Kapha Pitta Vata

Den inre och yttre naturen

Vår natur finns inte bara på utsidan av vår hud, utan även på insidan. Den yttre och inre naturen är sammanlänkad och de påverkar varandra genom de förändringar som sker år för år, och som gör att din kropp växer och åldras. Den yttre naturen förändras varje dag, från morgon till kväll, från år till år och genom olika årstider. Enligt förändringarna i den yttre naturens, förändras även vår inre natur från timme till timme, från årstid till årstid och från år till år.

Enligt ayurveda bör vi ta hand om vår planet, eftersom Moder Jord har den slutliga makten att skapa och upprätthålla vår inre natur och att skydda och läka våra kropps- och sinnessystem från sjukdomar med hjälp av naturliga mediciner, hälsosam mat och naturlig terapi – en livsstil som är samstämmig med naturens rytm.

Prakruti (födelsedominant element)

På sanskrit betyder “pra” “ursprung”, och ”kruti” betyder ”skapelse”. Enligt den ayurvediska terminologin betecknar prakruti naturens kärna eller de basala egenskaper som en person har från födelsen. En människas inre natur (kropp och sinne) bestäms av de fem elementen (jord, vatten, eld, luft och rymd) och skapas när befruktningen sker. Under livstiden fungerar personens kropps- och sinnessystem genom att en kombination av dessa element påverkar varandra och skapar tre krafter (kapha-pitta-vata). Om vi noggrant undersöker en människas liv, kan vi se att några av de fem elementen, i kombination med sina motsvarande krafter, är något eller mycket högre än de andra redan från födelsen. Dessa styrande element är födelsedominerande element, vilka formar en persons inre natur (prakruti).

Naturens tre krafter

Vår planet är ett ekosystem, som består av ett oräkneligt antal levande och icke levande kroppar. Ayurveda beskriver naturens kroppar som en sammanhängande form. Samtliga kroppar, oavsett om de är levande eller icke levande, består av fem grundläggande element: jord, vatten, eld, luft och rymd.

Elementen jord, vatten och eld är passiva i en icke levande kropp, som exempelvis en bit metall eller ett dött träd. Det är endast luft och rymd som fungerar som krafter i nedbrytandet av en icke levande kropp. Men i en levande kropp är samtliga element aktiva. Deras funktioner är: växande (genom kapha-kraften som består av jord- och vattenelementen); upprätthållande (genom pitta-kraften som består av eld- och vattenelementen) och nedbrytande (genom vata-kraften som består av luft- och rymdelementen). 

I en levande kropp fungerar kapha-kraften som en generator för kroppen genom att den bygger upp nya celler. Pitta-kraften har en upprätthållande funktion genom att den kontrollerar ämnesomsättningen och håller igång det centrala uppvärmningssystemet i kroppen via blodcirkulationssystemet. Och vata-kraftens funktion är att förstöra de gamla kroppscellerna och föra bort gifter från systemet. 

Vi kan se vilket inflytande dessa tre stora krafter har i alla naturens kroppar, där de skapar förändringar från tid till tid, från årstid till årstid. Ett exempel är hur ett löv under våren skjuter skott från grenarna med inverkan från kapha. Under sommaren och hösten skiftar lövet färg från grönt till gult. Under vintern faller det ner till jorden under inverkan av pitta och vata, och i ett senare skede, när lövet är dött, under inverkan av endast vata.

Den roll som vata har i naturen, är att sönderdela saker och frigöra elementen så att de kan återgå till naturen, där de understödjer kaphas funktioner som är att bygga upp nya kroppar. Så går det till när ett fallet löv ruttnar på marken under den sena hösten och vintern. Elementen återgår till Moder Natur och under följande vår ger de näring till trädet genom sin essens, genom att ta sig tillbaka till livet via trädets rötter.

Känn igen elementens inverkan

Ett barns inre natur formas vid befruktningen i enlighet med de dominerande elementens inverkan på den första cellen. Utifrån i vilken grad de motsvarande krafterna dominerar, formas kroppen i moderns livmoder som sju olika grundläggande vävnader, som bygger kroppssystemet. De är: rasa (plasma), rakta (blod), mamsa (muskler), medha (fett) asthi (ben), majja (benmärg) och shukra (fortplantningsvävnad).

En människas grundnatur beskrivs genom de fysiska funktioner och mentala egenskaper som utvecklats via de födelsedominerande elementen och dess funktioner, utifrån de olika krafternas nivåer.

Om en människas födelsedominanta element är jord och vatten, så är dess motsvarande kraft kapha. Kapha styr över uppbyggandet av kroppsvävnader och bygger starka fysiska funktioner såsom kraftig muskel- och benstruktur samt fuktig, tjock och oljig hudstruktur. Kapha rör sig till sin natur långsamt, är på ett mentalt plan ofta beroende av människor och omgivningar och har svårt att snabbt anpassa sig till förändringar i livet.

Om en människas födelsedominanta element är eld och vatten, så är hennes eller hans motsvarande kraft pitta. Generellt sätt är den personen av medelvikt och har ljus eller känslig hud och hår. I motsats till kaphas natur, domineras pitta av snabba och sportiga aktiviteter och handlingar. De är skärpta och precisa i sitt tal, och fattar ofta snabba, intellektuella och resultatorienterade beslut.

En vata-dominant person har till sin natur en slank benstruktur och tunn muskulatur samt har finstämda drag i förhållande till de övriga två krafterna. Vata ökar inte så lätt i vikt och huden har ofta en tendens att bli torr, speciellt under de kalla årstiderna. Precis som vinden, kan vatas mentala tillstånd variera. Exempelvis kan humöret snabbt förändras från att vara energiskt och glatt till att vara nedstämt och oroligt.

NDE (Nuvarande dominerande element)

De element som har den största påverkan i ditt kropps- och sinnessystem från födelsen, är dina födelsedominanta element (prakruti). Det är dessa element som formar din inre natur. Även om dina födelsedominanta element inte kommer att förändras under ditt liv, så kommer de att påverkas under din livstid. Därför kommer ditt fysiska och mentala tillstånd att variera över tid, när livet passerar genom olika tidsåldrar och årstider, men även under dygnets timmar.

Det är viktigt att komma ihåg att ditt NDE (nuvarande dominerande element) kan vara ett annat än ditt prakruti (födelsedominerande element), om du har haft en felaktig kost eller livsstil under en längre tid. Ett sådant tillstånd innebär att det finns en obalans (vikruti). Många människor blir förvirrade av detta förhållande och vet inte vilka rekommendationer de ska följa. När du använder ayurveda, kom därför ihåg att du alltid ska följa rådet att balansera ditt NDE, oavsett om det är ditt prakruti (födelsedominerande element) eller din vikruti (din obalans). 

Balans eller obalans

Oavsett vilka element som är prakruti (födelsedominanta), kommer vi att få obalans i en, två eller till och med alla tre krafterna om vi inte tar hand om våra kroppar och sinnen med rätt aahar (mat), vihar (livsstil) och vijar (tankar). Orsaken till detta är att obalanserna i ett första skede kommer att orsaka symtom, och efter en lång tid skapa sjukdomar i våra organ. 

Obalansen i elementen, vikruti, behöver upptäckas i tid och korrigeras omedelbart. Detta är orsaken till att, oavsett vilken din prakruti är, traditionell ayurveda rekommenderar dig att, ifall du har en vikruti, korrigera obalansen innan du börjar arbeta med dina födelsedominanta element (prakruti). 

Kom ihåg att din vikruti (obalans) kanske inte alltid är ditt prakruti (födelsedominerande element). Därför behöver du alltid ta reda på vilket ditt eller dina NDE (nuvarande dominerande element) är när du ska börja följa ayurvediska rekommendationer och råd. 

Kapha, pitta och vata – en översikt

Kapha är...

… livsskapande

…moderlig och vårdande

…symbolen för kärlek

…sammanhållande

…vävnadsbyggande

…närande

…stabiliserande

Egenskaper 

Långsam
Stadig
Tung
Fast
Kall
Oljig
Tät

Kapha är beläget i hjärtat och kärlek är dess naturliga känsla. Medan det fysiska hjärtat renar blodet och ger näring åt kroppsvävnaderna, så ger det mentala hjärtat näring i form av en känsla av kärlek. När kapha är välbalanserad, är hjärtat kroppens andliga centra, där den främjar den subtila energin ojas, som oavbrutet stärker och föryngrar hela kropps- och sinnessystemet. 

Ett oavbrutet flöde i ett hjärtas fysiska, mentala och andliga funktioner är ett tecken på hälsa medan blockeringar innebär sjukdom. Exempelvis innebär kapha-överskott i kroppen att mättat fett kan samlas i blodomloppet och orsaka stopp i cirkulationssystemet. Dessutom kan ett kapha-överskott komplicera kärleksrelationer genom överberoende och ägande, som gör att kärleken inte kan flöda naturligt, vilket i sin tur orsakar svartsjuka och sorg i sinnet. 

Pitta är...

…livsupprätthållande

…äventyrlig och dominerande

…symbolen för ljus

…pedagogisk och organiserad

…kontrollerar kroppstemperaturen

…stärker synen

…underhåller matsmältning och immunitet

Egenskaper

Het
Ljus
Intensiv
Skarp
Bitter
Syrarik
Genomträngande

Pittas vagga är solar plexus. Det balanserade tillståndet i pitta ger en stark matsmältning och ett starkt immunförsvar, god syn och frisk hud, ett skarpt minne och tålamod samt effektivitet i både tal och handling. Ur ett andligt perspektiv anses solar plexus vara tejas centra. Detta innebär att när pitta är i balans, så lyfts det inre ljuset fram samtidigt som ett modigt och intelligent sinne främjas.

Precis som ökad hetta från solen kan orsaka problem för livet här på jorden, så kan förhöjd pitta orsaka problem i ämnesomsättningen. Den kan försämra immunförsvar och blodvärden, orsaka hög stress, ilska eller irritation och otillfredsställelse i livet. Om det har varit obalans i pitta under en lång tid, kan kroppsvävnader ta skada av syror i kroppen. Utanpå kroppen kan syrorna orsaka sjukdomar som eksem eller psoriasis. Inuti kroppen kan en långvarig obalans i pitta skapa magsår eller tumörer, ofta i matsmältningssystemet, magen, levern, mjälten och i bukspottkörteln. 

Vata är...

…understödjer rörelser

…kreativ och konstnärlig

…symbolen för liv/förändring/tid

…hjälper kroppen att avlägsna gifter

…stödjer stämbanden

…förstör gamla celler

…samordnar kroppsrörelserna

Egenskaper 

Ljus
Kall
Torr
Hård
Rörelse
Snabb
Oförutsägbar

Vatas hemvist är det lägre bukområdet, där den kontrollerar fortplantningsorganens, tjocktarmens och ändtarmens funktioner. Vatas balanserade tillstånd stödjer de nödvändiga kroppsrörelserna och de kreativa tankarna i sinnet. Ur ett andligt perspektiv kontrollerar vata, genom rörelserna i luften, den vitala livsenergi, prana, som finns i den subtila kroppen och som förändras i den yttre miljön genom tidens gång och årstidsskiftena i naturen. 

Eftersom vatas huvuduppgift är att förstöra gamla celler i kroppen, kan förhöjd vata orsaka att kroppens vävnader förstörs. Generella vata-symtom är: smärta i knän och höfter, kall och torr hud, stelhet i muskler och leder, dålig matsmältning och gasbildning i tjocktarmen, fortplantningssjukdomar i prostata/äggledare, menstruationsproblem och missfall. På sinnesnivå orsakar obalans i vata förvirrade tankar, skrämmande känslor och/eller drömmar samt oro som en djup emotion. 

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Janesh Vaidya's unika hälsotest hjälper dig att hitta NDE (nuvarande dominerande element) i dina kropps- och sinnessystem. Testresultatet leder dig till svaren på dina frågor angående dina fysiska och psykiska hälsoproblem och rekommendationer om vad du kan göra för att balansera eventuella obalanser.

Är du intresserad av en komplett hälsoupplevelse?

Det ayurvediska hälsoretreatet ger dig möjlighet att få uppleva autentiska ayurvediska behandlingar och medicinsk mat i enlighet med din kropps- och sinnestyp. Upplev det enkla livet bland byborna. Utforska det hälsosamma livet i en fridfull, ren och avslappnad miljö genom att leva i stunden, i solen och värmen. Vistas nära naturen och känn livets långsamma takt. Välkommen till Vaidya's Ayurveda Retreat vid Healing River Kerala, Indien. Vårt hängivna och engagerade team är redo att ta väl hand om din hälsa.

Testimonials

VOICES FROM AROUND THE WORLD

"With your help and great books, every day is happiness."

— Annica Nygren
about Janesh Vaidya

"Woooooow. The family loves the recipes I have tried from your new cook book... the youngest in our family yelled out loud "best soup ever"about the beetroot soup... thank you so much for sharing!!!"

— Catrine Kostenius
about the book 'Food from my village'

"Thank you so much, for everything I learned and to you for being the wonderful person you are. I am indeed inspired and energized. I want to become more of me, more true and more kind to myself after meeting you."

— Erica Selander
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for inspiring us swedes."

— Ida Karolin
about Janesh Vaidya

"Thank you so much for being the ambassador for this valuable knowledge! You are changing lives with your wonderful mission and soul."

— Bea Schwabli
about Janesh Vaidya

"I loved your lecture. Thank You for an Inspiring evening in Östersund yesterday where you really created Energy."

— Shalini Yamdagni Savander
about the lecture 'Energize your life'

"Your book "Ayurveda för ditt sinne" was a real life changer for me. Forever grateful for it! Forever!"

— Richard Ericsson
about the book 'Ayurveda for your mind'

"You are a beautiful ray of light. Thanks for your words to the world."

— Cecilia Norberg
about Janesh Vaidya

"Two well invested hours. Thank you for a very inspiring and energizing lecture."

— Ulrika Larson
about the lecture 'Energize your life'

"Greatest food book ever."

— Mona Malmros
about the cook book 'Food from my village'

"Wow! For today, for life and for Janesh and his amazing team who dedicate their lives to uplifting our consciousness."

— Alessandra Kylin
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya explain the subject so clearly and simply, everybody can listen and learn. What a chance to meet the great author and practitioner in person."

— Yvonne J.P. Müller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Thank you so much. Thanks for a very inspiring and energizing lecture. WOW!"

— Maria Nilsson
about the lecture 'Energize your life'

"Janesh Vaidya impressed us with his clear and warm kind of explaining and talking about healthy and happy life. He keeps it simple and easy to understand."

— Maria Miller
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Still energized after your visit in Skövde. Have had lots of WOW-moments."

— Inger Lövenberg
about the lecture 'Energize your life'

"Beautiful pictures in a wonderful book with so many delicious recipes."

— Aino Sundman
about the cook book 'Food from my village'

"A most interesting, inspiring and well presented evening."

— Deborah Smith
about the lecture 'Energize your life'

"So much energy presented with warmth and humor. Thank you!"

— Anne Willander
about the lecture 'Energize your life'

"The workshop of Janesh Vaidya about the knowledge of Ayurveda was very inspiring and eye-opening. Janesh uses such beautiful and vivid pictures to illustrate his wisdom. "

— Sabrina Gilberts
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"The workshop taught me how to live with passion, find what you are best at."

— Yvonne Lorentz
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"This workshop enhanced my health and in consequence also my life. It was like a wake-up call."

— Marion Merker
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

"Janesh Vaidya's 2 ½ hour workshop, without slides or script, was a single stream of exciting and illuminating connections. With each of his words, he created images that make his message crystal clear to his listener."

— Sandra Rams
about the workshop 'The mental power of Ayurveda'

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Låt dig inspireras